back to home dude

Bob The Robber 5: Temple Adventure

Bob The Robber 5: Temple Adventure

Bob The Robber 5: Temple Adventure Hakk?nda

Bob Robber 5: Tap?nak Maceras?, Indiana Jones'un Doom Tap?na??'n? hat?rlatan bir tap?nakta kurulan yeni bir Bob Robber maceras?d?r. Bu tap?nak alt?nla dolu ... ama onlar? bulmak i?in ?aba g?stermen gerekecek. H?rs?z h?rs?z Bob'un mumyalar ve gardiyanlar taraf?ndan yakalanmaktan ka??nmas?na yard?m edin. G?rünü?e g?re bu eski uygarl?k yüksek teknolojiye sahip bir güvenlik donan?m?na sahipti: büyüleyici heykellerin ve eskilerin mistik güvenlik kameralar?n?n sizi tespit etmedi?inden emin olun! Kap?lar? a?man?za ve ?lümcül ta?lar? doldurman?za yard?mc? olmak i?in kilit toplama ara?lar? ve daha iyi ayakkab?lar gibi ara?lar? toplay?n. Mumyalar?n, cad? doktorlar?n ve gardiyanlar?n ?o?unu yok edebilirsiniz - ancak, lazerler veya kayalar ile güre? ma?? kazanamazs?n?z. Bu platform bulmaca oyununun tüm e?lenceli seviyelerini temizleyebilir misiniz?