Ak?l
S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Mahjong Oyunlar? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 61 degisik Mahjong Oyunlar? oyunu sizi bekliyor. Mesela Mahjong Ba?lant?s? & Tiles of the Unexpected gibi.?

En ?yi Mahjong Oyunlar?n? ücretsiz ve Online Olarak Oynay?n ve Karo Bulmacalar?n? ??zün

Mahjong oyuunlar?, geleneksel ?in Mahjong oyunu karolar?n?n oldu?u, ba??ml?l?k yap?c? karo tabanl? oyunlard?r. Bu sayfada genel olarak bulabilece?iniz Mahjong oyunlar?, orijinalinde olan 4 veya 3 ki?ilik masa oyunlar? d???nda bilgisayara kar?? tek ba??n?za oynama imkan?n?z oldu?u i?in Mahjong Solitaire veya Shangai Solitaire olarak da isimlendirilir. Bu sayfada toplanm?? olan Mahjong oyunlar?nda, 144 karo, ?o?unlukla birden fazla kattan olu?an bir desen dizisi olu?turur. Sizin amac?n?z e?le?en karolar? bulup onlar? masadan temizlemek.

Mahjong Solitaire Karo Oyunlar? Nas?l Oynan?r

Masadaki desen dizisine dikkatlice bak?n. ?o?u karonun semboller ve ?ince harfler ta??d???n? g?receksiniz. Karolar ü?e ayr?l?r: basit karolar, onur karolar? ve bonus karolar. Basit karolar 1'den 9'a kadar numaraland?r?lm??t?r ve bunlar ü? gruba ayr?l?r: noktalar, bambular ve de harfler. Onur karolar?n?n numaral? bir s?ralamas? yoktur. Bonus karolar? d?rt farkl? ?i?ek ve mevsimden olu?ur.

Oyunun ba?lang?c?nda bir?ok karo ?ifti g?zünüze ?arpsa da, sadece uzun kenarlardan birindeki serbest d?rtgen karolar? se?ebilirsiniz. Buna ek olarak, di?er karolar taraf?ndan tamamen ya da k?smen üstü ?rtülü olan karolar? se?emezsiniz. Karo katlar?n?, se?ebilece?iniz karo ?iftlerini kullanarak temizleyin. E?le?en her grup masadan temizlenir. Baz? mahjong oyunlar? size ipucu verebilir ve tak?ld???n?z noktalarda ta?lar? kar??t?rman?za izin verebilir, ama baz? durumlarda elinizde yapabilece?iniz hamlenizin kalmamas? oyunu kaybetmeniz anlam?na gelir. ?nceden plan yap?p e?le?en ?iftleri bulmak i?in yetene?iniz var m?? Harika 2D ve 3D mahjong oyunlar?m?z? oynarken iyi ?anslar! Klasik Mahjong Solitaire gibi temal? karolar?n oldu?u ücretsiz online oyunlar?m?zdan se?iminizi yap?n!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载