S?ralan?? ?eklip
AlfabeTarihDe?erlendirme
category icon
FunnyGames.com.tr sitesinde buyuk bir Platform oyunlar? oyunlari kolleksiyonu bulabilirsiniz! Burada en azindan 221 degisik Platform oyunlar? oyunu sizi bekliyor. Mesela Helix Jump Advanced & Bob The Robber 5: Temple Adventure gibi.?

Bedava Platform Oyunlar? Koleksiyonunu Online Olarak Oynay?n

Platform oyunlar?, karakterinizle havada as?l? duran bir platformdan di?erine atlaman?z gereken harika beceri oyunlar?d?r. platformlar?n aras?ndan dü?memeye dikkat edin. ?lümcül dikenlerin s?raland??? tehlikeli tuzaklar ya da derin ?ukurlar olabilir! platform oyunlar? de?i?ik türlere ayr?labilir. Hepsini, bu 2 ve 3 boyutluba??ml?l?k yap?c? platform oyunlar?n?n topland??? sayfada bulabilirsiniz.

Aksiyon, Bulmaca ve Daha Fazla Bir?ok Türdeki Platform Oyunlar?n?n Tad?n? ??kart?n

Bulmaca platform oyunlar? karakterinizle bir platformdan di?erine z?plamay? i?erse de, bu oyunlardaki beceri unsuru bulmacalar? ??zmekte yatar. Karakterinizi ya da karakterlerinizi do?ru noktaya ilerletin, cisimleri itin veya kald?r?n; gizli kap?lar? ve asans?rleri ?al??t?rmak i?in dü?melere bas?n ve kollar? ?ekin. Her b?lümde ??k??a nas?l ula?abilece?inizi bulabilecek misiniz? Maceral? platform oyunlar?m?zda, engellerle ve tehlikelerle dolu harika yerleri ke?federken platformlara t?rmanmal? ve tuzaklardan ka??nmal?s?n?z. Aksiyon platform oyunlar?, i?erisinde fazlaca d?vü?me ve at?? olan macera platform oyunlar?d?r. Hücuma y?nelik platform oyunlar? ise dü?manlar?n?za ate? ederek b?lümlerde ilerlemenize daha odakl?d?r.

Sevdi?iniz Tüm platform Oyunlar?n? FunnyGames'de Bulun

Platform oyunlar?, ?zgürce dola?abilece?iniz alanlar?, atlay??lar?n?z? do?ru zamanlayarak engelleri a?maya ?al??t???n?z "sonu olmayan ko?u" türü mekaniklerini ya da oyun ekran?n s?n?rlar?ndan dü?medi?iniz müddet?e hareket ?zgürlü?ünüzün oldu?u oynan?? türlerini i?erebilir. Se?iminizi yap?n ve oyunun tad?n? ??kart?n!

balloon_mascot

Related categories

刺激战场正版下载